„MOJE BOŻE NARODZENIE” – KONKURS PLASTYCZNY

Starostwo Powiatowe w Krośnie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jedliczu organizuje Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moje Boże Narodzenie”, skierowany do uczniów szkół podstawowych.

Celem konkursu jest poszukiwanie młodych talentów z terenu powiatu krośnieńskiego oraz rozbudzanie poczucia piękna i przygotowanie do odbioru sztuki.

Temat „Moje Boże Narodzenie” – temat bardzo szeroki, pozwalający dzieciom
i młodzieży wyzwolić inwencję twórczą.

Prace z etapów gminnych należy nadsyłać w terminie do 8 stycznia 2021 roku na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu.

REGULAMIN
Powiatowego Konkursu Plastyki Dzieci i Młodzieży –
„ Moje Boże Narodzenie”

I. Organizator Konkursu:
– Starostwo Powiatowe w Krośnie
– Urząd Miasta i Gminy w Jedliczu
– Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu
– Urzędy Gmin – etap gminny

II. Cel konkursu i temat
Celem konkursu jest poszukiwanie młodych talentów z terenu powiatu krośnieńskiego oraz rozbudzanie poczucia piękna i przygotowanie do odbioru sztuki.
Temat „Moje Boże Narodzenie” – temat bardzo szeroki, pozwalający dzieciom
i młodzieży wyzwolić inwencję twórczą.

III. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz uczestników zajęć pozaszkolnych w wieku od 7 do 15 lat z terenu powiatu krośnieńskiego,
2. Format prac nie powinien przekraczać 50 x 70 cm.
3. Technika prac dowolna: malarstwo, rysunek, grafika na papierze.
4. Prac nie należy oprawiać i zaopatrywać w passe partout.
5. Prace przestrzenne będą wykluczone
6. Każda praca powinna być opisana czytelnie na odwrocie i zawierać:
a) imię i nazwisko,
b) wiek, klasa
c) nazwa i adres szkoły, placówki, nr telefonu,
d) imię i nazwisko nauczyciela/prowadzącego,
e) adres e-mail oraz nr telefonu uczestnika.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
6. Udział w konkursie jest dobrowolny, jednakże dostarczenie karty zgłoszenia oraz prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków niniejszego regulaminu, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne publikowanie wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
7. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Krośnie reprezentowane przez Starostę. Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr. 1 niniejszego regulaminu.
8. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 134375779 lub 607074714

IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych
Każda gmina informuje szkoły na swoim terenie i organizuje konkurs gminny.
Po dokonaniu wyboru na etapie gminnym, 15 najlepszych prac (łącznie) należy złożyć
w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu przy ul. Tokarskich 22 , do dnia 8 stycznia 2021 r.

V. Ocena prac konkursowych:
1. Złożone prace będzie oceniać powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.
2. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
– klasy I-III Szkoły Podstawowe
– klasy IV-VI Szkoły Podstawowe
– klasy VII-VIII Szkoły Podstawowe

VI. Nagrody
Organizator przewiduje nagrody oraz wyróżnienia w konkursie.

VI. Zakończenie konkursu
O dokładnym terminie oraz formie przeprowadzenia podsumowania konkursu uczestnicy poinformowani zostaną telefonicznie lub e-mailowo.

KARTA ZGŁOSZENIA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH