Szwajcarsko- Polski Program Współpracy


SwissContributionProgramme_logo copy

 

Stowarzyszenie „Nasza Piotrówka”
zaprasza na
seminarium dla społeczności lokalnej promujące Szwajcarsko- Polski Program Współpracy, korzyści płynące ze wsparcia udzielonego w ramach projektu oraz publikację książkową.
Spotkanie odbędzie się
27 grudnia 2014 r. (sobota)
o godz. 17.00
w Sali Domu Ludowego w Piotrówce

Program:
1. Otwarcie.
2. Odczyt nt. Polsko- Szwajcarskiego Programu Współpracy , dotyczący projektu „Lokalne możliwości przy udziale społeczności” .
3. Promocja książki oraz widokówek.
4. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu „Piotrówka w obiektywie”.
5. Poczęstunek.
6. Występ zespołu „Jarzębina”.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
dla dzieci i młodzieży nt.: „Piotrówka w obiektywie”;
realizowanego w ramach projektu
pn. „LOKALNE MOŻLIWOŚCI, PRZY UDZIALE SPOŁECZNOŚCI”
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach SPW z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

15 października 2014 roku komisja Konkursu Fotograficznego „Piotrówka w obiektywie”, w składzie: Józefa Uram – Prezes Stowarzyszenia „Nasza Piotrówka”, Dorota Chudy, Wanda Kiełtyka, dokonała oceny wykonanych przez uczestników konkursu zdjęć – prac konkursowych.

Spośród 6 uczestników, którzy przedstawili po 3 zdjęcia każdy, przyznano:

I miejsce: Kamil Piotrowski, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Piotrówce,
II miejsce: Szymon Wąsik, uczeń IV klasy Szkoły Podstawowej w Piotrówce,
III miejsce: Kacper Trybus, uczeń IV klasy Szkoły Podstawowej w Piotrówce.

Ponadto w konkursie wzięli również udział: Karolina Uram (klasa IV SP Piotrówka), Izabela Uram (klasa VI SP Piotrówka), Adrian Jaskółka (klasa VI SP Piotrówka).

zaproszenie dla piotrówki

 

 

Informacje o projekcie

W dniu 14 sierpnia 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Fundacją Karpacką – Polska a Stowarzyszeniem „Nasza Piotrówka” na realizację projektu pn.”Lokalne możliwości, przy udziale społeczności lokalnej” w ramach programu „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”.
Podstawę prawną stanowi mi. Umowa Partnerstwa zawarta w dniu 28 kwietnia 2010 roku pomiędzy Fundacją Karpacką – Polska a Bieszczadzkim Forum Europejskim.
Całkowity koszt projektu 11 800 zł. Całkowita kwota dofinansowania 10 620 zł. Termin rozpoczęcia projektu
– 20 sierpień 2014 r. a zakończenie – 31 grudzień 2014 r.
Rezultatem projektu będzie udostępnienie społeczności lokalnej i turystom materiałów promocyjno – informacyjnych co spowoduje zainteresowanie naszą miejscowością, wywołanie ożywienia lokalnej działalności oraz wzbogacenie oferty turystycznej Piotrówki.
Zostanie udostępniona mieszkańcom i turystom publikacja i widokówki, które pozwolą wzbogacić wiedzę z zakresu atrakcji turystycznych, produktów lokalnych oraz tradycji i dziedzictwa kulturalnego Piotrówki.

a) Harmonogram projektu [PDF]

b) Ogłoszenie o naborze [PDF]

c) Wyniki naboru

d) Funkcjonowanie Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy [PDF]

e) Podsumowanie projektu

 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych

Projekt: Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów województwa podkarpackiego.
Działanie III. 3.1.2 Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych

Instytucja Realizująca Projekt: Fundacja Karpacka – Polska
Operator Dotacji: Bieszczadzkie Forum Europejskie

Wnioskodawca: STOWARZYSZENIE „NASZA PIOTRÓWKA”
Tytuł projektu: „LOKALNE MOŻLIWOŚCI, PRZY UDZIALE SPOŁECZNOŚCI”
Koszty projektu i kwota wnioskowanego dofinansowania:
– Całkowite koszty projektu: 11.800,00 PLN
– Wnioskowana kwota dofinansowania: 10.620,00 PLN
– Wkład własny: 1180,00 PLN

Czas trwania projektu: 3 miesiące od 01.10.2014 r. do 31.XII.2014
Cele projektu:
Ogólny – zaangażowanie społeczności w lokalne możliwości – wzbogacenie oferty turystycznej Piotrówki poprzez wydanie materiałów promocyjno-informacyjnych.

Szczegółowe:
–  wsparcie i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego;
– podniesienie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej w zakresie wartości kulturowych Piotrówki;
–  wzrost atrakcyjności turystycznej Piotrówki.

Działania:
1. Utworzenie zakładki na stronie GOK w Jedliczu na której znajdą się najważniejsze informacje dotyczące realizowanego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
2. Opracowanie materiałów promocyjno-informacyjnych tj. publikacja, widokówki;
3. Zorganizowanie konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży pt.: „Piotrówka w obiektywie”;
4. Zorganizowanie seminarium – dla społeczności lokalnej – promującego Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, korzyści płynących ze wsparcia udzielonego w ramach projektu oraz publikację książkową.

 

 

x-default