Zapytanie ofertowe- obsługa sceno-techniczna i oświetleniowa Dni Jedlicza 2019

Dyrektor GOK w Jedliczu z siedzibą w Jedliczu przy ul. Tokarskich 22
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
Obsługa sceno- techniczna i oświetleniowa „Dni Jedlicza 2019”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu zaprasza do składania ofert na obsługę sceno-techniczną imprezy plenerowej pn „Dni Jedlicza” w dniach 6-7 lipca 2019 r.
Impreza odbywać się będzie na terenie placu targowego przy ul .Sienkiewicza 7 w Jedliczu.
Przedmiot zamówienia dotyczy zorganizowania części technicznej, akustycznej i oświetleniowej imprezy plenerowej „Dni Jedlicza 2019” w dniach 6-7 lipca 2019 r w następującym zakresie:
1. Całościowe zabezpieczenie sceno–techniczne pod względem scenicznym i akustyczno-oświetleniowym odpowiadające aktualnym normom bezpieczeństwa oraz spełniające wymogi Rideru zespołu KSU – załącznik nr 1,
Rideru oświetleniowego – załącznik nr 2

2. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia ustala się na: od 6 lipca 2019 do 7 lipca 2019 r.

3. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – 100 %

4. Propozycja cenowa ma zawierać co najmniej następujące dokumenty:
a) formularz propozycji
b) oświadczenie wykonawcy
c) kosztorys ofertowy

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość usługi określonej na podstawie kosztorysu ofertowego;
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
GOK w Jedliczu wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 w formie tradycyjnej w biurze GOK w Jedliczu lub mailowo gok@jedlicze.pl

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Zygmunt Jerzyk – Z-ca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu tel. 887 888 668

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca podpisze umowę u pracownika zajmującego się realizacją zadania w GOK w Jedliczu.

 

STAGEPLAN(jpg)

Rider KSU str.1 (jpg)
Rider KSU str.2 (jpg)
Rider KSU str.3 (jpg)

Input list 1 (jpg)
Input list 2 (jpg)

Załącznik nr 2 (jpg)

Program Dni Jedlicza 2019