VI Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół i Przedszkoli – ,,Pegaz 2019″

Serdecznie zapraszamy szkoły i przedszkola z terenu gminy Jedlicze do udziału w VI Przeglądzie Twórczości Artystycznej Szkół i Przedszkoli „PEGAZ 2019”.

Regulamin VI Przeglądu Twórczości Artystycznej
Szkół i Przedszkoli – ,,Pegaz 2019″

z terenu Gminy Jedlicze
o puchar Burmistrza Gminy Jedlicze

• ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu , ul.Tokarskich 22, 38-460 Jedlicze
Tel. 13 43 520 81, e- mail: gok@jedlicze.pl

• MIEJSCE I TERMIN PRZEGLĄDU
– Sala widowiskowa Rafinerii ORLEN Południe Jedlicze
25 maja (sobota) -próby od godz. 9.00 według zgłoszeń
26 maja 2019 (niedziela)- Przedszkola – godz. 10.00
26 maja 2019 (niedziela) – Szkoły – godz. 14.00
– godziny mogą zostać zmienione po otrzymaniu zgłoszeń
– prosimy przygotować zgrane podkłady na jednym nośniku (USB lub płyta CD w-g kolejności występów uczniów z danej szkoły lub przedszkola)
– wszelkie konsultacje odnośnie zapotrzebowania na sprzęt ustalać z Panem Grzegorzem Kukiem pracownikiem GOK Jedlicze
– ewentualne zmiany godzin podamy w terminie późniejszym
zgłoszenia przyjmujemy do 10 maja 2019 r.
– zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą na podstawie wypełnionych kart zgłoszeń dostarczonych na adres organizatora
– prezentacja szkoły nie może przekraczać 15- tu minut !!!
– prezentacje poszczególnych szkół i przedszkoli oceniane będą przez powołaną przez organizatora komisję artystyczną
– komisja oceniająca prezentacje artystyczne poszczególnych szkół i przedszkoli jako kryteria oceny przyjmuje między innymi : walory artystyczne i ogólny wyraz artystyczny, twórcze kreowanie rzeczywistości, nowatorstwo i oryginalność realizacji tematu, zaangażowanie uczniów, nauczycieli i szkół w procesie twórczym

– kolejność prezentacji zostanie ustalona po przesłaniu zgłoszeń i umieszczona na stronie GOK

• CELE PRZEGLĄDU
– prezentacja dorobku artystycznego szkół i przedszkoli z terenu Gminy Jedlicze
– motywowanie społeczności szkolnej do twórczego rozwoju własnych zainteresowań artystycznych oraz podejmowania nowych wyzwań związanych z aktywnym uczestnictwem w kulturze
– wymiana doświadczeń, nawiązanie i rozwój współpracy pomiędzy szkołami

  •  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
    – wszystkie jednostki uczestniczące w przeglądzie otrzymują pamiątkowe dyplomy
    – komisja artystyczna wyłoni pierwsze miejsce przyznając puchar oraz nagrodę

Zgłoszenie do przeglądu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w zrt. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i pokrewnych (Dz.U. z 1994r., Nr25, poz.83)oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydanych przez Organizatora oraz w Internecie.

ZAPRASZAMY!

KARTA ZGŁOSZENIA (jpg)