POWIATOWY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH – ZAPROSZENIE

Starostwo Powiatowe w Krośnie wspólnie z Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli organizuje Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, rozbudzanie zdolności plastycznych, nawiązanie kontaktów wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie wyobraźni.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu krośnieńskiego.

Prace należy nadsyłać do 5 stycznia 2021 roku. Do pobrania Regulamin i Karta Zgłoszenia.

Regulamin
Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

I. Organizator Konkursu
– Starostwo Powiatowe w Krośnie
– Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli
– Urzędy Gmin – etap gminny
II. Cel Konkursu
– kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
– rozbudzanie zdolności plastycznych
– nawiązanie kontaktów wśród dzieci i młodzieży
– kształtowanie wyobraźni
– promowanie naturalnych materiałów do wykonywania prac
III. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu krośnieńskiego,
2. Organizator oczekuje prac wyłącznie indywidualnych – przestrzennych, wyższą ocenę otrzymają prace wykonane z materiałów naturalnych.
3. Format i technika wykonania pracy dowolna.
4. Każda praca powinna być opisana i zawierać:
a) imię i nazwisko,
b) wiek, klasa
c) nazwa i adres szkoły, placówki, nr telefonu,
d) imię i nazwisko nauczyciela/prowadzącego,
e) adres e-mail oraz nr telefonu uczestnika.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
6. Udział w konkursie jest dobrowolny, jednakże dostarczenie karty zgłoszenia oraz prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków niniejszego regulaminu, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne publikowanie wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-lenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
7. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Krośnie reprezentowane przez Starostę Krośnieńskiego. Szczegółowa klauzula informacyjna do-tycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr. 1 niniejsze-go regulaminu.
8. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 134375779 lub 607074714
IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych
Każda gmina informuje szkoły na swoim terenie i organizuje konkurs gminny. Po rozstrzygnięciu etapu gminnego:
– Każda gmina składa w terminie do 8 stycznia 2021 r. max. po 5 prac z kategorii szkół podstawowych do Muzeum Historycznego-Pałac w Dukli.
– Każda szkoła ponadpodstawowa powiatu krośnieńskiego składa max. po 5 prac w terminie do 8 stycznia 2021 r. do Muzeum Historycznego-Pałac w Dukli.
– Domy Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej składają max. po 5 prac w terminie do 8 stycznia 2021 r. do Muzeum Historycznego-Pałac w Dukli.
V. Nagrody
Organizator przewiduje nagrody oraz wyróżnienia w konkursie.
VI. Zakończenie konkursu
O dokładnym terminie oraz formie przeprowadzenia podsumowania konkursu uczestnicy poinformowani zostaną telefonicznie lub e-mailowo.

KARTA ZGŁOSZENIA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH