KONKURS „ŚWIĄTECZNE ANIOŁY”

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ŚWIĄTECZNE ANIOŁY”

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu.

II. Cel i przedmiot konkursu
– rozwijanie zdolności plastycznych
– kształtowanie wyobraźni
– powszechna prezentacja różnorodnego dorobku dzieci i młodzieży szkolnej
– kultywowanie tradycji świątecznych
– promowanie ekologicznych materiałów do wykonywania prac

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkół Podstawowych klas I-III, IV- VI i VII – VIII.
2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, dołączenie do pracy i dostarczenie do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu lub przesłanie w formie elektronicznej sfotografowanej pracy i karty zgłoszeniowej na adres mailowy gok@jedlicze.pl.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny, jednakże dostarczenie zgłoszenia oraz prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków niniejszego regulaminu, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne publikowanie wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
5. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu reprezentowany przez Dyrektora. Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w siedzibie Ośrodka.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Własnoręcznie wykonana praca w formie przestrzennej, o dowolnym kształcie przy użyciu surowców pochodzenia naturalnego (drewno, siano, szyszki, sznurek, kora itp.).
2. Praca musi być wykonana w sposób umożliwiający zawieszenie jej na choince.
3. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury Jedlicze osobiście lub mailem do dnia 11 grudnia 2020 r.
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
3. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 134352081.

VI. Ocena prac konkursowych
1.Prace będą oceniane w następujących kategoriach
Klasy I-III Szkoły Podstawowe
Klasy IV- VI Szkoły Podstawowe
Klasy VII – VIII Szkoły Podstawowe

2. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową.
3. Kryteria oceny:
– oryginalność pomysłu
– staranność wykonania
– efekt estetyczny
– dobór materiału
Prace niesamodzielne oraz z użyciem sztucznych materiałów takich jak styropian, plastik, gotowe elementy dekoracyjne itp. nie będą oceniane.

Prace nie będą zwracane !

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody.
2. Planowana data ogłoszenia wyników nastąpi 15 grudnia 2020 r.
3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W JEDLICZU.
4. O terminie wręczenia nagród poinformujemy mailowo lub telefonicznie.

KARTA ZGŁOSZENIA