Konkurs plastyczny „Lalka szmacianka”

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie lalki- szmacianki.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,Lalka  szmacianka”

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu.

II. Cel i przedmiot konkursu
1. Rozwijanie twórczej inwencji i kreatywności dzieci.
2. Zachęcanie do wspólnego działania (rodzic – dziecko- babcia).
3. Wdrażanie do wyrażania uczuć w formie plastycznej.
4. Poznanie technik wykonywania zabawek naszych babć.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas I-III, klas IV-VI.
2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, dołączenie do pracy i dostarczenie do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny, jednakże dostarczenie zgłoszenia oraz prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków niniejszego regulaminu, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne publikowanie wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
5. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora. Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w siedzibie Ośrodka.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Prace należy wykonać ręcznie.
2. Rozmiar pracy dowolny.
3. Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę.
4. Pracę wykonujemy w formie przestrzennej – ( lalka – szmacianka) z dowolnych materiałów.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu do dnia 24.07.2020 r.
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
3. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 134352081.

VI. Ocena prac konkursowych
1.Prace będą oceniane w następujących kategoriach
Klasy I-III Szkoły Podstawowe
Klasy IV-VI Szkoły Podstawowe
2. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody.
2. Planowana data ogłoszenia wyników nastąpi 10.08.2020 r.
3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W JEDLICZU.
4. O terminie wręczenia nagród poinformujemy mailowo lub telefonicznie.

ZAPRASZAMY!

KARTA ZGŁOSZENIA