Konkurs plastyczny- „Kwiatek dla mamy”

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu serdecznie zaprasza do udziału w  konkursie plastycznym z okazji Dnia Matki.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,Kwiatek dla mamy”

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu.

II. Cel i przedmiot konkursu
1. rozwijanie twórczej inwencji i kreatywności dzieci
2. zachęcanie do wspólnego działania (rodzic – dziecko)
3. wdrażanie do wyrażania uczuć w formie plastycznej

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas I-III, klas IV-VI.
2. Wykonane prace należy sfotografować i zdjęcie w formie elektronicznej przesłać na adres mailowy gok@jedlicze.pl do dnia 30.05.2020 r.
3. Prosimy dołączyć krótki opis jaką techniką została wykonana praca.
4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty (zał.nr1) i wysłanie skanu lub zdjęcia tego dokumentu wraz z zdjęciem wykonanej pracy na adres mailowy gok@jedlicze.pl.
6. Udział w konkursie jest dobrowolny, jednakże przesłanie zgłoszenia oraz prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków niniejszego regulaminu, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne publikowanie wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
7. Jednocześnie zgłaszający się wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu.
8. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora. Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w siedzibie Ośrodka.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Prace należy wykonać ręcznie.
2. Rozmiar kartki to format A5 lub A4.
3. Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy przesyłać w formie elektronicznej na adres gok@jedlicze.pl z tytułem wiadomości KONKURS PLASTYCZNY.
2. Prace należy przesłać do dnia 30.05.2020 r.
3. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
5. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 134352081.

VI. Ocena prac konkursowych
1.Prace będą oceniane w następujących kategoriach
Klasy I-III Szkoły Podstawowe
Klasy IV-VI Szkoły Podstawowe
2. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody.
2. Planowana data ogłoszenia wyników nastąpi 10.06.2020 r.
3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W JEDLICZU.
4. Nagrody zostaną wręczone w czerwcu. O sposobie przekazania poinformujemy mailowo i telefonicznie.

ZAPRASZAMY!

Karta zgłoszenia