KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTA ds. KULTURALNO – MUZEALNYCH

 

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w JEDLICZU OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTA ds. KULTURALNO – MUZEALNYCH (wymiar czasu pracy 1 etat)  Warunki i wymagania dla zainteresowanych znajdują się w rozwinięciu.

 

1. Wymagania formalne od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. mężczyzna,
 4. wykształcenie wyższe,
 5. co najmniej 1rok stażu pracy,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. brak skazania za przestępstwo umyślne.

 

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

1. Zdolności menedżerskie i organizatorskie,

2. Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością obiektu muzealnego

3. Znajomość języków obcych (angielski)

4. Umiejętność oprowadzania wycieczek i osób indywidualnych, przekazywania wiedzy i informacji dotyczących XIX wiecznej szkoły na tle historii oraz promowania gminy.

5. Umiejętności związane z popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury regionu

6. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie postępowania z obiektami wpisanymi do rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami (Dz. U z 2003 Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Z 2004 r., Nr 150, poz. 1579 z późn. zm.)

7. Znajomość ustaw dot. działalności kulturalnej oraz zapisów statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu i Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu,

8. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu i pielęgnacji ogrodu, łącznie z nasadzeniami roślinności stosownej do przełomu XIX i XX wieku.

9. Dobra znajomość obsługi komputera – znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point), Internet.

10. Umiejętność redagowania stron internetowych.

11. Kandydat powinien okazać się: dobrą organizacją pracy, dyspozycyjnością, umiejętnością pracy indywidualnej i zespołowej, umiejętnością nawiązywania kontaktów międzyludzkich, umiejętnością negocjacji i mediacji, umiejętnością logicznego myślenia, wyjaśniania i przekazywania informacji.

12. Prawo jazdy kat. B

 

3. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. CV z informacjami o wykształceniu i z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. Pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju XIX wiecznej Ludowej Szkoły w Żarnowcu
 4. Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe,
 6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich   danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do   realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o   ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.   zm.)Przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku   publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych.

Pod w/w klauzulą kandydat powinien złożyć własnoręczny podpis.

 

4. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1.Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu, ul. Tokarskich 22, 38 – 460 Jedlicze w zaklejonych kopertach z adnotacją: „Konkurs na stanowisko specjalisty do spraw kulturalno – muzealnych”

2.  Termin składania ofert mija 17 sierpnia  2013 r.

3. W przypadku przesyłki listowej decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu,

4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,

5. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu do 23 sierpnia 2013r,

5. Informacje dodatkowe:

1. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu powoła komisję konkursową,

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

I – etap – ocena formalna złożonych ofert,

II – etap – rozmowa kwalifikacyjna z oferentami,

III – etap – wyłonienie kandydata na pracownika w drodze głosowania członków komisji konkursowej.

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie w Biuletynie Informacji  Publicznej oraz na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu po zakończeniu procedury naboru,

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (013) 43 520-81
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7 -15.

 

Jedlicze, 1 sierpnia 2013 r.

 

DYREKTOR

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 

w JEDLICZU

 

Maciej Łukaszewicz