Konkurs fotograficzny „Moja Ojczyzna”

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu
ogłasza
Konkurs fotograficzny
Pod Honorowym Patronatem Jolanty Urbanik
Burmistrza Gminy Jedlicze
„Moja Ojczyzna”
dedykowany 1050 rocznicy Chrztu Polski

Celem konkursu jest :
– pamięć i dbałość o historię naszej Ojczyzny
– rozbudzenie zainteresowań fotografią artystyczną

Postanowienia ogólne:
• Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu,
przy ul.Tokarskich 22.
• Konkurs adresowany jest do osób niezajmujących się profesjonalnie wykonywaniem zdjęć (osoby niepełnoletnie po pisemnej zgodzie rodziców lub opiekunów).
• Z uczestnictwa w konkursie wyłączeni są jego organizatorzy.

Regulamin konkursu
1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie zdjęcia tematycznie nawiązującego do tytułu konkursu (zdjęcia związane z Gminą Jedlicze) .
2. Każdy uczestnik dostarcza max. 3 fotografie.
3. Fotografie na odwrocie powinny być opisane godłem (pseudonimem) fotografii.
4. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszeniowa umieszczoną w zaklejonej kopercie, opisanej jedynie godłem (pseudonimem) i dostarczyć na adres organizatora.
5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich osobistych i majątkowych do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii.
6. Uczestnicy wykonują fotografie cyfrowe (o rozdzielczości nie mniejszej niż 2048×1536) lub analogowe (w formie wydrukowanej o rozmiarze 20×30 cm.).
7. Prace, zaopatrzone w informacje zawierające dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, telefon) należy składać w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD lub w formie papierowej w kopercie.
8. Prace należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 7 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
9. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
10. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wielokrotne wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora.
11. Nadsyłając prace na konkurs autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r, nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
12. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.
13. Jury konkursowe powołane przez Organizatora oceni prace i wyłoni 3 zwycięzców,
z zastrzeżeniem sobie prawa do zmiany ilości przyznanych nagród i wyróżnień.
14. O terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listowej.
15. Wszystkie informacje o konkursie i jego przebiegu można uzyskać pod numerem
tel. 134352081 lub na stronie internetowej www.gok.jedlicze.pl.
16. Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga Organizator.

W konkursie przewiduje się następujące nagrody:
NAGRODY
I miejsce – 500,00 zł.
II miejsce – 300,00 zł.
III miejsce – 200,00 zł.

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie