Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu zaprasza do składania ofert

Dyrektor GOK w Jedliczu z siedzibą w Jedliczu przy ul. Tokarskich 22

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

Obsługa techniczno- gastronomiczna i muzyczna „Dni Jedlicza 2017”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu zaprasza do składania ofert na obsługę techniczno-gastronomiczną i muzyczną imprezy  plenerowej pn „ Dni Jedlicza”  w dniach 8-9 lipca 2017

Impreza odbywać się będzie na terenie Stadionu sportowego ZKS Nafta „Splast”, przy ul. Konopnickiej 1 w Jedliczu.

Przedmiot zamówienia dotyczy zorganizowania części technicznej cateringowej i koncertowej imprezy plenerowej „Dni Jedlicza 2017” w dniach 08-09 lipca 2017 r w następującym zakresie;

 • Całościowe zabezpieczenie sceno –techniczne pod względem akustyczno-oświetleniowym odpowiadające aktualnym normom bezpieczeństwa oraz spełniające wymogi Riderom zespołu „Enej”       – załącznik nr1
 • Kompleksowe przygotowanie obsługi cateringowej i stoisk handlowo-reklamowych dla uczestników imprezy. – załącznik nr 2
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 09 lipca 2017 r. koncertu zespołu „CZADOMEN”

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się na: od 8 lipca 2017 do 9 lipca 2017 r.

 

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 70%

Asortyment – 15%

Różnorodność oferty – 15%

 

 1. Propozycja cenowa ma zawierać co najmniej następujące dokumenty:
  a) formularz propozycji wg załączonego wzoru;
  b) oświadczenie wykonawcy, wg załączonego wzoru;
  c) kosztorys ofertowy;

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość usługi określonej na podstawie kosztorysu ofertowego;

b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

GOK w Jedliczu wybierze propozycję cenową odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 marca 2017 r. do godz 15.00 w formie tradycyjnej w biurze GOK w Jedliczu lub mailowo gok@jedlicze.pl

 

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

Grzegorz Kuk – pełnomocnik Dyrektora GOK tel. 13 4352081

Zygmunt Jerzyk – specjalista ds. kulturalno-promocyjnych tel. 887 888 668

 

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca podpisze umowę u pracownika zajmującego się realizacją zadania w GOK w Jedliczu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2