GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 2021 ON-LINE

Konkurs Kolęd i Pastorałek adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Jedlicze. Tegoroczna edycja odbiega od tradycyjnej, dotychczas stosowanej formuły.
Do 22 stycznia br. można nadsyłać nagrania video wraz z kartą zgłoszenia na adres: gok@jedlicze.pl.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK 2021 ONLINE

I. Postanowienie ogólne
Organizatorem Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek jest Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu.
Nagrania lub linki do nagrań należy przesłać na maila gok@jedlicze.pl

II. Cele i warunki uczestnictwa
Celem Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek jest podtrzymywanie tradycji śpiewu kolęd i pastorałek, poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych oraz rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jedlicze.
Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek ma formę konkursu.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Jedlicze.
Każdy uczestnik prezentuję jedną wybraną kolędę lub pastorałkę z podkładem muzycznym lub a’ cappella.
Uczestnicy Przeglądu są podzieleni na cztery kategorie wiekowe:
Przedszkole
Klasy I-III szkoły podstawowej
Klasy IV – VI szkoły podstawowej
Klasa VII – VIII szkoły podstawowej
Warunkiem uczestnictwa w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek jest przesyłanie na adres e-mail gok@jedlicze.pl nagranego materiału wideo (obraz i dźwięk) z wykonaną Kolędą lub Pastorałką. Do nagrania należy dołączyć skan lub zdjęcie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem RODO.
(nagranie można dostarczyć osobiście na nośniku pendrive do GOK z zachowaniem środków bezpieczeństwa)
Materiał wideo powinien być w rozdzielczości maksymalnej, zakodowany w jednym z formatów – mp4, mpg, mov.
Maksymalny rozmiar pliku wideo nie może przekraczać 1GB.
Prosimy wykonawców o przedstawienie się na początku nagrania: podanie imienia i nazwiska, klasy
i szkoły.
Czas prezentacji konkursowej nie powinien przekroczyć 4 minut.
Termin przesyłania nagrań upływa 22 stycznia 2021.
Każdy uczestnik może zgłosić i przesłać jedno nagranie.

III Kryteria oceny:
Autentyczność prezentacji i interpretacji, umiejętności wokalne, muzykalność wykonawców, aranżacja, dobór repertuaru oraz ogólne wrażenie artystyczne.
Do oceny i kwalifikacji poszczególnych prezentacji zostanie powołana komisja artystyczna, która przyzna nagrody i wyróżnienia.
IV Dodatkowe informacje:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w lutym 2021.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu z siedzibą przy ul. Tokarskich 22, 38-460 Jedlicze jest administratorem Państwa danych. Kontakt do GOK, tel. 13 43 520 81, gok@jedlicze.pl lub listownie na adres siedziby.
2. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie wyrażonej zgody, która jest dobrowolna i możliwa do uchylenia w każdym momencie. Będziemy przetwarzać Państwa dane do momentu cofnięcia zgody.
3. Nie przekażemy Państwa danych żadnym odbiorcom.
4. Nie będziemy przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany ani dokonywać profilowania.
5. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania oraz prawo do usunięcia danych.
6. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W celu realizacji Państwa praw zapraszamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych: iod@netmol.pl.

KARTA ZGŁOSZENIA (jpg)